Archive: 2017

STUDIUM ORGANISTOWSKIE

Organy

Diecezjalne Studium Organistowskie w Radomiu ul. B. Prusa 6  26-600 Radom przyjmuje kandydatów na kolejny rok nauki 2017/2018

tel. 48  36 56 228

W Studium należy złożyć:

– podanie

– życiorys

– opinia od Księdza Proboszcza

– kserokopia świadectwa ukończonej szkoły

– kserokopia świadectwa szkoły muzycznej (ogniska muzycznego), jeśli do takich kandydat uczęszczał

– dwa zdjęcia

Egzamin wstępny – informacyjny 25 września 2017 r.  godz. 9.00

Uwaga !   Obowiązkowe zajęcia w Diecezjalnym Studium Organistowskim odbywają się każdy poniedziałek i wtorek (rok  I, II)  oraz we  wtorek i środę (rok III, IV, V). Nauka trwa 5 lat.

P.S. Uprzejmie prosimy P.T. Księży Proboszczów o pomoc w wyszukaniu kandydatów na organistów, którzy mogliby uczyć się w naszym Studium, a w przyszłości służyć swoimi umiejętnościami muzycznymi Kościołowi oraz o wywieszenie tego plakatu na tablicy ogłoszeń przy kościele. Dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Radomiu ks. Wojciech Szary

STUDIA KATECHETYCZNE

teologia-studia

Informacja Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezji Radomskiej o magisterskich i podyplomowych
studiach teologiczno-katechetycznych w Radomiu.

W związku z potrzebą przygotowania osób świeckich i zakonnych do pracy w katechezie szkolnej proponujemy magisterskie oraz podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne w Instytucie Teologiczno-Katechetycznym w Radomiu w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Zajęcia będą odbywały się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu (ul. Młyńska 23/25), w piątki w godzinach 16.00-19.00 i w soboty w godzinach 9.00-16.00.

Ukończenie magisterskich studiów teologiczno-katechetycznych umożliwia:

– uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich;

– uzupełnienie przygotowania katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);

– pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

Spotkanie z kandydatami na studia teologiczne w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się w Wydziale Katechetycznym 21 września 2017 r. (czwartek) w godz. 14.00-16.00 oraz 22 września (piątek) w godz. 14.30-16.00.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 • podanie,
 • ankieta (do pobrania w sekretariacie Wydziału Katechetycznego),
 • życiorys,
 • świadectwo dojrzałości (dyplom ukończenia studiów wyższych dla studiów podyplomowych – oryginał lub odpis),
 • opinia proboszcza z rodzinnej parafii kandydata,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • trzy zdjęcia,
 • dokument tożsamości.

Prosimy Księży Proboszczów o zachęcenie w parafii i zgłaszanie osób świeckich i zakonnych, które są zainteresowane podjęciem studiów teologiczno-katechetycznych.

ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

51. ŚWIATOWY DZIEŃ MEDIÓW

MEDIA

Nie lękaj się, bo jestem z tobą (Iz 43, 5)

„Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach”

Orędzie na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2017 roku

WPROWADZENIE (autorstwa ks. Tomasza Wasilewskiego)

Papież Franciszek zwraca uwagę, że ponad warstwą faktów i wydarzeń, warstwą informacji dobrych i złych istnieje warstwa głębszego znaczenia. Można ją najpełniej odkryć w świetle Ewangelii Jezusa Chrystusa. Kto patrzy na świat komunikacji społecznej przez „okulary” Ewangelii zdolny jest dostrzec w każdym wydarzeniu, pomimo wielu skandali i wojen, odblask odwiecznego dialogu między Bogiem i człowiekiem, pełnego nadziei. Ta nadziej może stać się podstawą odnowienia sposobu i klimatu naszej wzajemnej komunikacji. Pojawiające się w dokumencie odwołanie do uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego związane jest z faktem, iż w większości krajów Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest właśnie w to liturgiczne wspomnienie.

1 Dostęp do środków przekazu, dzięki rozwojowi technologicznemu, daje wielu osobom możliwość natychmiastowego dzielenia się informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę. Wiadomości te mogą być dobre albo złe, prawdziwe lub fałszywe. Już nasi starożytni ojcowie w wierze mówili o ludzkim umyśle jako o kamieniu młyńskim, który jest poruszany przez wodę i nie można go zatrzymać. Jednak ten, kto odpowiada za młyn, może zdecydować, czy mleć w nim pszenicę czy też kąkol. Umysł człowieka jest wciąż w ruchu i nie może zaprzestać mielenia tego, co otrzymuje, ale to do nas należy decyzja, jaki materiał mu dostarczamy (por. JAN KASJAN, List do Leoncjusza Igumena).

2 Chciałbym, aby do tych wszystkich, którzy czy to na płaszczyźnie zawodowej, czy też w relacjach osobistych, codziennie mielą wiele informacji, by dostarczyć pachnący i dobry chleb posilającym się owocami ich przekazu, to orędzie mogło dotrzeć i być dla nich zachętą. Chciałbym zachęcić wszystkich do komunikacji konstruktywnej, która odrzucając uprzedzenia wobec innych, sprzyjałaby kulturze spotkania, dzięki której możemy nauczyć się postrzegania rzeczywistości ze świadomą ufnością.

3 Myślę, że musimy przerwać błędne koło niepokoju i spiralę lęku, będące owocem nawyku koncentrowania uwagi na złych wiadomościach (wojnach, terroryzmie, skandalach i wszelkiego rodzaju ludzkich niepowodzeniach). Oczywiście, nie chodzi o promowanie dezinformacji, w której pomijany byłby dramat cierpienia ani o popadanie w naiwny optymizm, którego nie nadweręża skandal zła. Wręcz przeciwnie chciałbym, abyśmy wszyscy starali się przezwyciężyć to często nas ogarniające uczucie niezadowolenia i zrezygnowania, pogrążające w apatii, rodzące lęki lub wrażenie, że złu nie można postawić granic. Ponadto, w systemie komunikacyjnym, gdzie rządzi logika, w myśl której dobra wiadomość nie chwyta, a zatem nie jest newsem, i gdzie dramat cierpienia oraz tajemnica zła łatwo stają się widowiskiem, można ulec pokusie znieczulenia sumienia lub pogrążenia się w rozpaczy.

4 Chciałbym w związku z tym przyczynić się do poszukiwania otwartego i twórczego stylu komunikacji, który nie będzie nigdy przyznawał złu głównej roli, ale starał się ukazywać możliwe rozwiązania, inspirując w ludziach, którym przekazywane są wiadomości, podejście konstruktywne i odpowiedzialne. Chciałbym zachęcić wszystkich do przedstawiania mężczyznom i kobietom naszych czasów wersji faktów naznaczonej logiką dobrej nowiny.

Dobra wiadomość

5 Życie człowieka nie jest jedynie aseptyczną kroniką wydarzeń, ale dziejami, historią oczekującą, że będzie opowiedziana poprzez wybór klucza interpretacyjnego, zdolnego wyselekcjonować i zebrać najważniejsze dane. Rzeczywistość jako taka nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od spojrzenia, jakim jest obejmowana, od okularów, przez które decydujemy się na nią patrzeć: gdy zmieniamy szkła, rzeczywistość również wygląda inaczej. Co zatem może być punktem wyjścia, aby odczytywać rzeczywistość, patrząc przez właściwe okulary? 

6 Dla nas, chrześcijan, okularami pozwalającymi rozszyfrować rzeczywistość może być jedynie dobra nowina, wychodząc od Dobrej Nowiny par excellence: Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego (Mk 1,1). Tymi słowami ewangelista Marek rozpoczyna swoje opowiadanie, głosząc dobrą nowinę, odnoszącą się do Jezusa, ale bardziej niż informacją o Jezusie, jest to raczej dobra nowina, którą jest sam Jezus. Czytając stronice Ewangelii, odkrywamy bowiem, że tytuł dzieła odpowiada jego treści, a przede wszystkim, że tą treścią jest osoba Jezusa.

7 Ta dobra nowina, którą jest sam Jezus, jest dobra, nie dlatego, że jest wolna od cierpienia, ale dlatego, że również cierpienie jest przeżywane w szerszych ramach, jako integralna część Jego miłości do Ojca i do ludzkości. W Chrystusie Bóg stał się solidarny z każdą ludzką sytuacją, objawiając nam, że nie jesteśmy sami, ponieważ mamy Ojca, który nigdy nie może zapomnieć o swoich dzieciach. Nie lękaj się, bo jestem z tobą (Iz 43,5): brzmi pocieszające słowo Boga, który zawsze angażuje się w dzieje swego ludu. W Jego umiłowanym Synu ta obietnica Boga – jestem z tobą – posuwa się do przyjęcia całej naszej słabości, aż po umieranie naszą śmiercią. W Nim także ciemność i śmierć stają się miejscem komunii ze Światłem i z Życiem. W ten sposób rodzi się nadzieja dostępna dla wszystkich, właśnie w miejscu, gdzie życie zaznaje goryczy porażki. Jest to nadzieja, która nie zawodzi, ponieważ miłość Boża została rozlana w naszych sercach (por. Rz 5,5), i sprawia, że rozkwita nowe życie, tak jak roślina wyrasta z ziarna, które wpadło w ziemię. W tym świetle każdy nowy dramat zachodzący w dziejach staje się również scenerią możliwej dobrej nowiny, ponieważ miłość potrafi znaleźć drogę bliskości i serca zdolne się wzruszać, oblicza zdolne nie ulegać zniechęceniu, ręce gotowe do budowania.

Ufność w ziarno królestwa

8 Aby nauczyć swoich uczniów i rzesze tej ewangelicznej mentalności i dać im odpowiednie okulary, przez jakie trzeba patrzeć na logikę miłości, która umiera i powstaje z martwych, Jezus odwoływał się do przypowieści, w których królestwo Boże jest często porównywane do ziarna, uwalniającego swoją siłę życiodajną właśnie wówczas, gdy obumiera w ziemi (por. Mk 4,1-34). Posługiwanie się obrazami i metaforami, aby przekazać pokorną moc królestwa nie ma na celu zmniejszenia jego wagi i pilnej konieczności, ale jest miłosierną formą, która zostawia słuchaczowi przestrzeń wolności, aby ją przyjąć i odnieść również do siebie. Ponadto, jest to uprzywilejowany sposób, by wyrazić ogromną godność tajemnicy paschalnej, godząc się, aby to bardziej obrazy niż pojęcia przekazywały paradoksalne piękno nowego życia w Chrystusie, gdzie wrogość i krzyż nie niweczą, ale dokonują Bożego zbawienia, gdzie słabość jest silniejsza od wszelkiej ludzkiej mocy, gdzie niepowodzenie może być wstępem do najwspanialszego spełnienia się wszystkich rzeczy w miłości. Właśnie w ten sposób bowiem dojrzewa i pogłębia się nadzieja królestwa Bożego: Jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie (Mk 4,26-27).

9 Królestwo Boże już jest pośród nas, jak ukryte przed powierzchownym spojrzeniem ziarno, którego rozwój odbywa się w milczeniu. Kto ma oczy, które stały się czyste za sprawą Ducha Świętego, potrafi zobaczyć, że ono kiełkuje i nie pozwala sobie ukraść radości z królestwa z powodu stale obecnego kąkolu.

Horyzonty Ducha

10 Nadzieja budowana na dobrej nowinie, którą jest Jezus, pozwala nam spojrzeć wyżej i kontemplować Go w liturgicznych ramach uroczystości Wniebowstąpienia. Choć wydaje się, że Pan się od nas oddala, to w istocie poszerzają się horyzonty nadziei. Każdy mężczyzna i każda kobieta, w Chrystusie, który podnosi nasze człowieczeństwo aż do nieba, może bowiem z pełną wolnością wejść do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje (Hbr 10,19-20). Poprzez moc Ducha Świętego możemy być świadkami i głosicielami nowej ludzkości, odkupionej, aż po krańce ziemi (Dz 1,7-8).

11 Ufność w ziarno królestwa Bożego oraz w logikę paschalną nie może nie kształtować także naszego sposobu komunikowania. Takiej ufności, która czyni nas zdolnymi do działania – w wielu formach, w jakich dokonuje się dziś komunikacja – z przekonaniem, że można zobaczyć i naświetlić dobrą nowinę, obecną w rzeczywistości każdej opowiadanej historii i w obliczu każdej osoby.

12 Ten, kto w wierze daje się prowadzić Duchowi Świętemu, staje się zdolny, by rozeznać w każdym zdarzeniu to, co dzieje się między Bogiem a ludzkością, rozpoznając, że On sam, w dramatycznej scenerii tego świata, tworzy fabułę historii zbawienia. Nić, którą tkana jest ta święta historia, stanowi nadzieja, a tkaczem jest nie kto inny jak Duch Pocieszyciel. Nadzieja jest najbardziej pokorną z cnót, ponieważ pozostaje ukryta w zakamarkach życia, ale jest podobna do zaczynu, który zakwasza całe ciasto. Wzmacniamy ją, odczytując ciągle na nowo Dobrą Nowinę, tę Ewangelię, która była wznawiana w licznych wersjach w życiu świętych, mężczyzn i kobiet, którzy stali się ikonami miłości Boga. Także dzisiaj Duch Święty zasiewa w nas pragnienie królestwa przez wiele żywych kanałów, przez ludzi, którzy pozwalają, by Dobra Nowina prowadziła ich przez dramat historii i są jak latarnie morskie w mroku tego świata, które oświetlają szlak i otwierają nowe drogi ufności i nadziei. FRANCISZEK Watykan, 24 stycznia 2017 roku.

Źródło: © Bollettino (Sala Stampa della Santa Sede)

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – PRZEBACZENIE 17 IX 2017 R.

przebaczenie

OGŁOSZENIE PO MODLITWIE POWSZECHNEJ: W dzisiejszą trzecią niedzielę miesiąca – przypada w naszej parafii taca gospodarcza. W tym roku przeznaczamy ją na dalsze remonty jakie prowadzimy w kościele dolnym. Na święta Bożego Narodzenia chcemy założyć ekran do wyświetlania pieśni, zakupić figurę MB Fatimskiej z okazji Roku Fatimskiego oraz wykonać ołtarz boczny poświęcony Jezusowi Miłosiernemu. Nagłą potrzebą jest wymiana mechanizmu poruszania dzwonów, które zużyły się na skutek ciągłej ich eksploatacji. Odnowiliśmy również kuranty, które wygrywają pieśni religijne i apel jasnogórski o godz. 21.00. Za wszystkich pomagających w sprawach gospodarczych parafii modlimy się oraz składamy serdeczne Bóg zapłać.

 1. W dzisiejszą niedzielę przypada 51 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony pod hasłem: Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach. Z tej okazji papież Franciszek wystosował Orędzie w którym czytamy: Dostęp do środków przekazu, dzięki rozwojowi technologicznemu, daje wielu osobom możliwość natychmiastowego dzielenia się informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę. Wiadomości te mogą być dobre albo złe, prawdziwe lub fałszywe. Już nasi starożytni ojcowie mówili o ludzkim umyśle jako o kamieniu młyńskim, który jest poruszany przez wodę i nie można go zatrzymać. Jednak ten, kto odpowiada za młyn, może zdecydować, czy mlećw nim pszenicę czy też kąkol. Umysł człowieka jest wciąż w ruchu i nie może zaprzestać mielenia tego, co otrzymuje, ale to do nas należy decyzja, jaki materiał mu dostarczamy”. Całość Orędzie znajdziemy na stronie internetowej parafii.
 2. Dziś adoracja Najśw. Sakramentu, ze śpiewem litanii do Matki Bożej o godz. 17.30, a na Mszę św. wieczorną zapraszamy młodzież z rodzicami, która w tym roku szkolnym chce przyjąć sakrament bierzmowania. Będą podane szczegółowe informacje oraz zapisy młodzieży na katechizację przygotowującą do przyjęcia bierzmowania.
 3. We wtorek spotkanie rodziców dzieci komunijnych o godz. 17.00 w kościele dolnym.
 4. Za dwa tygodnie w sobotę, 30 września br., będziemy obchodzić Jubileusz 100-lecia pobytu naszych Sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. O godz. 11.00 będzie sprawowana Jubileuszowa Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika, po której będzie wykład poświęcony początkom, stuletniej historii i aktualnej pracy Zgromadzenia w Radomiu. Niech nasza obecność na tej Mszy św. będzie wyrazem wdzięczności za pracę sióstr dla mieszkańców naszego miasta i parafii.
 5. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, w którym warto przeczytać o ciekawej akcji różańcowej, która odbędzie się 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej i nosi nazwę „Różaniec do granic”
 6. Dziś i przez cały tydzień oraz w następną niedzielę można przy stolikach znajdujących się przy bocznych ołtarzach złożyć podpis na deklaracji „Zatrzymaj Aborcję”. Należy mieć PESEL.
 7. Zapraszamy ministrantów na spotkanie – informacje u ks. Mariusza – opiekuna ministrantów. Spotkanie scholi dzieci w sobotę o godz. 15.00 – opiekuje się Pani Organistka.
 8. Szczegółowe Ogłoszenia Kurii Diecezjalnej dotyczące Studium Organistowskiego i Katechetycznego znajdziemy na tablicy ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej i Facebooku parafialnym.

VI APEL MŁODYCH I NIEZIEMSKIE

apel_sdm_2016_01

ZAPROSZENIE NA VI APEL MŁODYCH I NIEZIEMSKIE GRANIE

Droga Młodzieży – Spotkanie młodzieży z naszej diecezji na radomskim deptaku stało się już tradycją. Prosta formuła, w której jest czas na świadectwa, zabawę, pieśni uwielbienia i modlitwę, została przyjęta przez młodzież i duszpasterzy. Każdego roku zaskakuje przejmująca cisza, która zapada w chwili adoracji Najświętszego Sakramentu.

Adorację w czasie Apelu poprowadzą: s. Julia Dubowska, świadek Cudu Eucharystycznego w Sokółce i ks. Jakub Bartczak, raper. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania będzie hasło „Zostań z nami, Panie!”

Zapraszam wszystkich młodych oraz ich duszpasterzy i katechetów na kolejny Apel Młodych, który odbędzie się w centrum Radomia, przed Urzędem Miasta, 16 września o godzinie 18.00.

Apel Młodych poprzedzać będą „Targi Młodych”, które będą miały miejsce na Placu Corazziego (Plac przed Urzędem Miejskim). Będą one finalnym momentem Forum Młodych, które zgromadzi młodych przedstawicieli wszystkich parafii naszej diecezji oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych działających w naszej diecezji. O godz. 16.45. zapraszam na koncert Siewców Lednicy. Mam nadzieję, że spotkanie będzie wielkim świętem młodzieży oraz czasem wspólnej modlitwy i refleksji. Biskup Henryk

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA UPOMNIENIE BRATERSKIE 10 IX 2017 R.

upomnienie,,
 1. Dziś nieszpory niedzielne o godz. 17.30.
 2. W środę, przypada trzynastka – nabożeństwo fatimskie o godz. 17.15.
 3. We czwartek 14 września – święto liturgiczne Podwyższenia Krzyża Świętego. Z tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy opiekują się krzyżami stojącymi na terenie naszej parafii, a w sposób szczególny krzyżem misyjnym znajdującym się na placu kościelnym. Otoczmy szacunkiem krzyże w naszych domach, miejscach pracy, przy ulicach czy w szkołach. Niech mają należne miejsce i będą wezwaniem do modlitwy. Spoglądając, czy przechodząc obok krzyża módlmy się słowami: „Kłaniamy się Tobie, Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył”, czy „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”.
 4. W piątek 15 września – przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Jej obecność pod krzyżem swojego Syna, zachęca nas, abyśmy byli blisko ludzi cierpiących, konających i umierających. Św. Faustyna podpowiada nam, że w okolicznościach powinniśmy odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W naszym kościele odmawiamy ją w piątki na nowennie do Matki Bożego Miłosierdzia o godz. 17.45.
 5. W przyszłą niedzielę przypada dzień Środków Społecznego Przekazu. Jako społeczność ludzi wierzący mamy domagać się, abyśmy mieli dostęp do mediów, a korzystając z nich mogli innym przybliżać prawdę o Bogu i Kościele w Polsce. Wobec niektórych mediów należy być krytycznym.
 6. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, w którym warto przeczytać: czy wolno jeszcze w dzisiejszych czasach upominać grzeszników oraz o treści objawień w Gietrzwałdzie, gdzie Matka Boża mówiła do wizjonerów w języku polskim.
 7. Zawsze mamy za co dziękować Bogu, ale też mamy o co prosić. Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Włoch w dn. 23 września – 1 października br. W programie m.in. Ravenna, Asyż (msza przy grobie św. Franciszka), Rzym (msza przy grobie św. Jana Pawła II i św. Filipa Neri, Muzea Watykańskie, Audiencja u Ojca Świętego Franciszka), Pompeje (Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca), Siena, San Marino, Mariazell (austriacka Częstochowa). Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Szczegółowe informacje w zakrystii oraz w gablocie ogłoszeń.
 8. Ogłoszenia Kurii Diecezjalnej dotyczące:
 9. Apelu Młodych, który odbędzie się w najbliższą  sobotę o godz. 18.00 przed Urzędem Miejskim, na który zapraszamy w sposób szczególny młodych,- Informację dotyczącą przygotowania do sakramentu małżeństwa, które obejmuje 10 spotkań kończących się dniem skupienia w Sanktuarium w Błotnicy. Obecnie decyzję zawarcia ślubu w kościele należy zgłosić 6 miesięcy przed jego zawarciem.- Poparcie dla obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”. W tym celu w najbliższym czasie będą zbierane podpisy pod projektem tej ustawy. Należy mieć przy sobie PESEL.

  Informację na temat Diecezjalnego Studium Organistowskiego i Studiów katechetycznych oraz zaproszenia: na koncert, który odbędzie się w Katedrze, do Kałkowa na X Rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej i na Diecezjalny Kongres Trzeźwości – znajdziemy niżej.

 10. OGŁOSZENIA KURII DIECEZJALNEJ 10 IX 2017
  ZAPROSZENIE NA VI APEL MŁODYCH I NIEZIEMSKIE GRANIE

Droga Młodzieży – Spotkanie młodzieży z naszej diecezji na radomskim deptaku stało się już tradycją. Prosta formuła, w której jest czas na świadectwa, zabawę, pieśni uwielbienia i modlitwę, została przyjęta przez młodzież i duszpasterzy. Każdego roku zaskakuje przejmująca cisza, która zapada w chwili adoracji Najświętszego Sakramentu.

Adorację w czasie Apelu poprowadzą: s. Julia Dubowska, świadek Cudu Eucharystycznego w Sokółce i ks. Jakub Bartczak, raper. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania będzie hasło „Zostań z nami, Panie!”

Zapraszam wszystkich młodych oraz ich duszpasterzy i katechetów na kolejny Apel Młodych, który odbędzie się w centrum Radomia, przed Urzędem Miasta, 16 września o godzinie 18.00.

Apel Młodych poprzedzać będą „Targi Młodych”, które będą miały miejsce na Placu Corazziego (Plac przed Urzędem Miejskim). Będą one finalnym momentem Forum Młodych, które zgromadzi młodych przedstawicieli wszystkich parafii naszej diecezji oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych działających w naszej diecezji. O godz. 16.45. zapraszam na koncert Siewców Lednicy. Mam nadzieję, że spotkanie będzie wielkim świętem młodzieży oraz czasem wspólnej modlitwy i refleksji. Biskup Henryk

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

Od 23 września 2017 roku w Diecezji Radomskiej podejmujemy trud pogłębionej formy przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa. Program przygotowania Droga do szczęśliwego małżeństwa obejmuje 10 spotkań z narzeczonymi. Taka forma katechizacji przedmałżeńskiej, zgodnie ze wskazaniami Ojca Świętego oraz Konferencji Episkopatu Polski, jest prowadzona na terenie wielu diecezji w Polsce.

„W ramach (…) spotkań z narzeczonymi jest zaplanowana przede wszystkim wspólna modlitwa o pogłębienie wiary, modlitwa narzeczonych za siebie nawzajem, modlitwa o dobrego męża i dobrą żonę. Pogłębiona katecheza o sakramentach, rodzinie chrześcijańskiej, etyce małżeńskiej oraz o Sakramencie Małżeństwa pomoże w bardziej świadomym i owocnym zawarciu tego Sakramentu. Spotkanie z doświadczonymi małżeństwami, z lekarzem i psychologiem pomoże w kształtowaniu dojrzałej relacji międzyosobowej i wzajemnej odpowiedzialności” (Bp Henryk Tomasik, List pasterski o przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa, 10).

Spotkania z narzeczonymi będą miały miejsce w każdym dekanacie, w wyznaczonej parafii. Narzeczeni, w trosce o przyszłość własnego małżeństwa, włączają się w katechezy przedmałżeńskie i uczestniczą w spotkaniach w parafialnej poradni rodzinnej. Cykl spotkań zakończy się dniem skupienia w najbliższym Sanktuarium Matki Bożej. Zachęcam, aby w katechizacji przedmałżeńskiej uczestniczyli oboje narzeczeni celem wymiany poglądów i wspólnej refleksji dotyczącej ich przyszłego życia.

Zachęcam narzeczonych, aby wcześniej rozpoczęli przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, tj. przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem, kiedy już zgłoszony został w parafii zamiar zawarcia małżeństwa. Ten czas ma pomóc w spokojnym przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Proszę wszystkich o modlitwę w intencji narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Narzeczonych, ponadto, zachęcam do pogłębionej refleksji dotyczącej przyszłego małżeństwa i rodziny.

Życzę wszystkim szczęśliwego małżeństwa i życia w prawdziwej, katolickiej rodzinie. + Henryk Tomasik Biskup radomski

 

AKCJA: ZATRZYMAJ ABORCJĘ

Czcigodni Kapłani, Drodzy Parafianie, W ostatnim czasie odbyło się 376. Zgromadzenie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które zapoznało się z obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Zatrzymaj Aborcję”, „mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej”. Polscy biskupi poparli zbieranie podpisów pod nią i wyrazili to w oficjalnym dokumencie podsumowującym spotkanie.

Mamy zapewne w pamięci słowa naszego rodaka Papieża Jana Pawła II, który tak wiele razy podkreślał, że jeśli naruszy się prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka. Nie możemy zapominać o tym, że życie jest darem danym nam od Boga, a Kościół ma obowiązek bronić prawa do życia.

Dlatego z całego serca popieram organizowanie zbiórek podpisów pod projektem ustawy „Zatrzymaj Aborcję” na terenie naszej diecezji oraz błogosławię wszystkim, którzy walczą o prawa nienarodzonych dzieci.

Jednocześnie bardzo proszę wszystkich księży proboszczów oraz Was – drodzy parafianie o gorliwe zaangażowanie się w przedstawioną inicjatywę oraz modlitwę. Otaczam Was modlitwą i błogosławię Bp Henryk Tomasik

ZAPROSZENIE NA KONCERT KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W KATEDRZE

Mazowiecki Instytut Kultury, wspólnie z Parafią pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, Filharmonią Narodową w Warszawie oraz miastem Radom organizują 15 września, o godz. 19.00, w katedrze radomskiej koncert Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej pt. Wojciech Kilar. Wielkie dzieła. Wstęp na koncert jest wolny.

XIX PREZENTACJE PIEŚNI PIELGRZYMKOWEJ I RELIGIJNEJ – ZWOLEŃ „NA PIELGRZYMIM SZLAKU” 2017

Zapraszamy serdecznie do Zwolenia zespoły śpiewacze dziecięce, młodzieżowe i dorosłych na niedzielę 24 września br. na Przegląd Pieśni Pielgrzymkowej i Religijnej. Prezentacje w Grodzie Jana Kochanowskiego odbywają się od 1999 roku.

Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie

Dnia 16 września 2017 r., w sobotę, w Sanktuarium naszym przeżywać będziemy X rocznicę koronacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów, siostry zakonne, ministrantów i schole, przyjaciół i dobrodziejów do udziału w naszym wspólnym dziękczynieniu. Naszej modlitwie będzie przewodniczyć Metropolita Częstochowski Ks. Arcybiskup Wacław Depo, który odprawi Mszę św. o godz. 12.00. Szczegółowy program na plakacie. Ks. Zbigniew Stanios Kustosz Sanktuarium

Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie sobota, 16 września 2017 roku

Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców informuje, że tegoroczna Diecezjalna Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców odbędzie się w sobotę, 16 września br., w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie. Na progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego, jako grupa zawodowa chcemy włączyć się w obchody 10. rocznicy koronacji obrazu Pani Ziemi Świętokrzyskiej. W programie przewidziane jest oddzielne spotkanie dla nauczycieli z Księdzem Biskupem Piotrem Turzyńskim o godz. 10.30. ks. dr Wojciech Wojtyła Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców

AKT POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

AKT

Troska o małżeństwa i rodziny, prawo do życia każdego człowieka i godność kobiet to główne przesłanie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, który miał miejsce 6 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem z udziałem Konferencji Episkopatu Polski, został następnie ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8 wrześnie br., w uroczystość Narodzenia Matki Bożej. 
Tegoroczny Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze, z udziałem ok. miliona osób, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r. 

treść Aktu:

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi 
O Święta i Niepokalana Dziewico!
Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która za­mknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosła­wiony jest owoc Twojego łona.
Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzie­ciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekro­wanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepoka­lanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Two­ją prośbę.
Pragniemy, z Bożą pomocą – na różnych płaszczyznach na­szego życia i pracy – stanowić jeden, nawracający się nie­ustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Ko­ściół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką pol­skich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wier­nym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustano­wionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złe­go ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.
Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zo­stały dotknięte zepsuciem moralnym.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczę­te życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą ła­skę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi – w naszej pasterskiej posłudze – będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego reali­zowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Nasza Matko i Królowo, pragniemy – poprzez autentycz­nie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6).

Wszyscy: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobi­stym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.
Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

za: www.episkopat.pl

zobacz także:

– Sekretarz Episkopatu: Akt Poświęcenia Maryi jednym z najważniejszych wydarzeń 2017 r.

– Rzecznik Episkopatu: w piątek historyczny Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Maryi

– Biskupi ponowili Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem dn. 6 czerwca br.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA JEŚLI KTOŚ CHCE IŚĆ ZA MNĄ  3 IX 2017 R.

XXII NZ -A
 1. Trwa nowenna przed ponowieniem aktu poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, które będzie miało miejsce w święto Narodzenia NMP w piątek – 8 września. Nowenna w intencji Ojczyzny i Kościoła codziennie o godz. 17.30.
 2. Dziś nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa połączone z nowenną o godz. 17.30, a po Mszy św. spotkanie lektorów.
 3. Jutro z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego Msza św. w naszym kościele o godz. 9.00, na którą zapraszamy dyrekcje szkół, nauczycieli, rodziców, młodzież oraz dzieci.
 4. W piątek – święto maryjne – wspominające Narodzenie NM Panny. Msze św. będą o godz. 7.00, suma o 10.00 i wieczorem o 18.00. W tym dniu na każdej Mszy św. ponowimy akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.
 5. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, w którym warto przeczytać: niedziela bez Mszy nie jest niedzielą oraz dlaczego warto pomagać innymi, ale należy to czynić roztropnie i mądrze.
 6. Do naszych skrzynek pocztowych trafiają różne ulotki, wśród nich – o treści religijnej, gdzie autorzy podstępnie werbują do różnych sekt zachęcając nas do dzwonienia pod podany numer telefonu. Bądźmy w tym ostrożni.
 7. Z powodu braku organistów i katechetów, nasza diecezja zachęca osoby zainteresowane, które chcą w przyszłości wykonywać zawód organisty do podjęcia nauki w Diecezjalnym Studium Organistowskim. Również osoby, które chciałyby uczyć w szkole lekcji religii, do podjęcia studiów katechetycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA Ty jesteś Piotr 27 VIII 2017 R.

Piotr
 1. Dziś półgodzinna adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy od godz. 17.00.
 2. Od środy – 30 sierpnia – rozpocznie się w Polsce nowenna przed ponowieniem aktu poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, które będzie miało miejsce w święto Narodzenia NMP – 8 września. Codziennie będzie modlitwa różańcowa i nowennowa o godz. 17.30.
 3. W środę i czwartek odbędzie się w naszym kościele spotkanie modlitewno-formacyjne dla księży i katechetów świeckich pracujących w szkołach na terenie naszej diecezji przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i katechetycznego. Prosimy o modlitwę w ich intencji, jak również w intencji dzieci, młodzieży i nauczycieli, o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego.
 4. W tym tygodniu I piątek i sobota miesiąca. W piątek odwiedzimy chorych i będzie okazja do spowiedzi od godz. 17.00 szczególnie dla dzieci i młodzież z racji nowego roku szkolnego, który rozpocznie się w przyszły poniedziałek – 4 września – Mszą św. o godz. 9.00.
 5. W sobotę spotkanie rodziny różańcowej o godz. 17.00 oraz wspólna modlitwa różańcowa i medytacja pierwszosobotnia.
 6. Można już zamawiać intencje mszalne na przyszły rok w kancelarii parafialnej – w godzinach jej urzędowania: od poniedziałku do piątku – od 9.00 – 10.00 i 17.00 -18.00.
 7. Zachęcamy do lektury tygodnika Gość Niedzielny, do którego dziś dołączona jest płyta z filmem „Misja”.
 8. Dziś w naszej diecezji odbywa się zbiórka ofiar do puszek przed kościołem, na pomoc dla mieszkańców województwa pomorskiego, którzy po ostatnich burzach i nawałnicach stracili dorobek całego swojego życia. Ofiary będą przekazane poszkodowanym przez Caritas Polska. Zachęcamy również do niesienia pomocy poszkodowanym poprzez wysyłanie SMS z hasłem WICHURA pod numer 72 052.

KOŚCIÓŁ POMAGA OFIAROM

caritas_2

Po przejściu nawałnic i konfrontacji ogromu zniszczeń, spowodowanych przez żywioł, który przeszedł w nocy 11 na 12 sierpnia, wszystkie czterdzieści cztery Diecezjalne Caritas rozpoczęły zbiórki w całym kraju. O pomoc poszkodowanym – modlitewną i materialną – zwrócili się biskupi. 20 i 27 sierpnia odbędą się zbiórki na rzecz ofiar nawałnicy.

Mobilizacja Caritas wszystkich diecezji

– Skala strat jest ogromna i trudna do oszacowania – są ofiary śmiertelne, ranni, zniszczone domy, pozrywane dachy. W jednej z parafii zostało zniszczonych ponad 50 domów, zginęła na miejscu kobieta, jej mąż i dziecko przebywają w szpitalu – powiedział ks. Grzegorz Weis, dyrektor Caritas Diecezji Pelplińskiej.

W odpowiedzi na pilne potrzeby poszkodowanych Caritas Polska przeznaczyła 30 000 zł – pieniądze pochodziły ze specjalnego funduszu klęsk żywiołowych. „Apelujemy o włączenie się w zbiórkę na rzecz osób poszkodowanych i niepozostawanie obojętnym na ich los” – zaapelował wicedyrektor Caritas Polska, ks. Marek Dec.

Biskupi apelują o solidarność

Biskupi w całym kraju niezwłocznie wezwali wiernych do solidarności z ofiarami żywiołu. „Zwracam się z apelem do wszystkich Polaków, prosząc o wsparcie dla dotkniętych skutkami nawałnic. Proszę tak o modlitwę, jak i pomoc materialną, której można udzielić w ramach akcji organizowanej przez Caritas Polska” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

– Wszyscy wiemy, że w ostatnich dniach Gniezno, okolice, a jeszcze bardziej część bratniej diecezji pelplińskiej dotknęła potężna nawałnica. Przeżyliśmy trudne chwile grozy. Bardzo serdecznie chcę prosić wszystkich o pomoc dla tych, którzy w tym czasie ucierpieli. Okażmy solidarność, jedność i braterską miłość – prosił abp Wojciech Polak w krótkim video opublikowanym na stronie www.prymaspolski.pl i www.archidiecezja.pl.

– Jako Dolnoślązacy pamiętamy o wsparciu, którego udzielili nam Polacy w 1997 r., kiedy nasz region został dotknięty powodzą. Tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak ważne w takich chwilach jest poczucie bliskości i solidarności – napisał z kolei w liście do wiernych archidiecezji wrocławskiej abp Józef Kupny.

Z apelem do wiernych – mieszkańców najbardziej poszkodowanej przez żywioł diecezji – zwrócił się biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Jego list został odczytany we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji w ubiegłą niedzielę.

– Wierzę głęboko i ufam, że wspomagamy potrzebujących modlitwą i za to duchowe wsparcie z całego serca wszystkim dziękuję. Usunięcie szkód, spowodowanych przez wichury i burze, domaga się jednak również pomocy materialnej. W związku z tym zwracam się do Was z prośbą o pieniężne wsparcie poszkodowanych poprzez zbiórkę do puszek, która zostanie przeprowadzona we wszystkich kościołach diecezji pelplińskiej w najbliższą niedzielę, 20 sierpnia po każdej Mszy Świętej. Caritas diecezjalna jest w kontakcie z proboszczami parafii, w których żywioł dokonał największych zniszczeń, aby dotrzeć z pomocą do tych, którzy jej najbardziej potrzebują.

„Pomimo tragedii, jesteśmy świadkami dobra, które dokonuje się przez ludzką solidarność, otwarte serca i uczynne dłonie. W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy dostrzegli oraz pomogli pokrzywdzonym przez burzową nawałnicę. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do strażaków, zarówno z zawodowych jak i ochotniczych jednostek, których poświecenia oraz ofiarności byliśmy świadkami” – napisał w apelu bp Kasyna.

Parafie pomagają

Proboszczowie parafii diecezji pelplińskiej, której mieszkańcy ponieśli najdotkliwsze straty, też starają się pomagać i koordynować pomoc, korzystają przy tym nie tylko z tradycyjnych sposobów komunikacji, ale także z mediów społecznościowych.

– Obserwujemy wielki zryw solidarności – mówi w rozmowie z KAI ks. Janusz Chyła, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, która jak wiele innych włączyła się w pomoc ofiarom żywiołu. Proboszczowie parafii diecezji pelplińskiej starają się pomagać i koordynować pomoc, korzystają przy tym nie tylko z tradycyjnych sposobów komunikacji, ale także z mediów społecznościowych.

Znany z Twittera duszpasterz, ksiądz Chyła, informuje na tym portalu społecznościowym, co jest najpilniej potrzebne w danej chwili. Działająca przy parafii jadłodajnia oprócz codziennego posiłku przygotowuje posiłki dla strażaków i wolontariuszy.

– Odgłos ogónopolski jest ogromny, miałem telefony z Gdańska, Kielc, ludzie wpłacają pieniądze. Nawet misjonarz, pracujący w Peru, ks. Maciej Słyż zaoferował pomoc. – Odpisałem mu, że w Peru mają większe potrzeby niż u nas – stwierdził ks. Chyła. Z Częstochowy dzwonił ks. Andrzej Sobota, który chce zorganizować pomoc ze strony Rycerzy Kolumba.

– Jest wielki zryw solidarności, jestem poruszony postawą ludzi – wyznaje ks. Chyła. Ludzie sobie pomagają, chodzą do domów sąsiadów, sprawdzają, czy nic się nie stało, czy mogą w czymś pomóc.

Wolontariusze na wagę złota

Caritas Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej zaprosiła ochotników do pomocy przy usuwaniu skutków nawałnicy w województwie pomorskim. Chętni przez pięć dni będą pomagać ludziom chorym, samotnym i starszym w porządkowaniu gospodarstw domowych. Ochotnicy pojadą do miejscowości Brda koło Rytla w powiecie chojnickim. Wyjazd potrwa 20 do 25 sierpnia, przez ten czas ochotnicy będą mieli zapewnione wyżywienie oraz noclegi.

– Wiemy, że okolica jest obecnie pozbawiona prądu i warunki są trudne – wyjaśnia ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej. – Będziemy usuwać skutki nawałnic, np. udrażniać ścieżki komunikacyjne, dostarczać żywność, z tym że szczegółowy zakres prac poznamy na miejscu po spotkaniu ze sztabem kryzysowym.
– Pracy jest bardzo dużo i potrzebna jest każda para rąk, ale powinny to być osoby pełnoletnie.

Pierwszy zespół wolontariuszy wyruszył busem z Koszalina w niedzielę 20 sierpnia po południu i jeszcze tego samego dnia spotkali się z wolontariuszami innych Caritas a następnieggo dnia ruszyć do pracy.

W całej Polsce trwa modlitwa

W całym kraju wierni modlą się w intencji poszkodowanych. W niedzielę, 20 sierpnia, w katedrze polowej Wojska Polskiego bp Józef Guzdek odprawi Mszę św. w intencji dwóch harcerek z łódzkiej drużyny ZHR, które zginęły w Suszku niedaleko Rytla. O duchowe umocnienie poszkodowanych modlą się pielgrzymi, podążający na Jasną Górę i przebywający w sanktuarium.

– Jesteśmy – my i oni – w jednej wspólnocie Kościoła, dzisiaj, wyjątkowo obecni i wyjątkowo zjednoczeni. Oni i my, i ci, którzy stali się ofiarami, którzy nie mogą się jeszcze pozbierać. Wszyscy wołamy jak niewiasta z dzisiejszej Ewangelii, w grupie pielgrzymów: Panie, dopomóż nam. Bo nie jesteśmy tutaj w pojedynkę – mówił w czasie pielgrzymki energetyków bp pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztof Zadarko. Hierarcha przypomniał, jak ważna jest praca energetyków, przywracająca normalne funkcjonowanie całego terenu po zniszczeniach przez żywioł.

Zbiórki na rzecz ofiar nawałnicy organizowane są w diecezjach 20 i 27 sierpnia

W NASZEJ DIECEZJI RADOMSKIEJ ZBIÓRKA NA RZECZ POSZKODOWANYCH ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 27 SIERPNIA 2017 R.

Zachęcamy, aby pomóc można wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem WICHURA.